Start Projekty EFS
zrealizowane
Zakończenie i podsumowanie projektu PDF

Wraz z końcem roku szkolnego, zakończylismy zadania w ramach projektu
"Nowe możliwości - lepszy start".
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie
i wkład w nasze wspólne dzieło.

A oto prezentacja, podsumowująca projekt

PREZENTACJA

 
PDF


"Przyjazna szkoła"

 

Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Beneficjentami projektu są: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje) społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe). 
Projekt zakłada wdrożenie 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę.

Więcej…
 
PDF


"Od pasji do zawodu"

 

Od maja 2007 w naszej szkole jest realizowany projekt „Od pasji do zawodu”. w ramach projektu „Społeczność w szkole, szkoła w społeczności”.
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w zajęciach, prowadzonych w różnych kołach:

Więcej…
 
PDF


„Nie jestem gorszy” – Szkoła równych szans"

 

Informacja o realizacji projektu: „Nie jestem gorszy” – „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim”.

Projekt: „Nie jestem gorszy” został opracowany przez Annę Ducin, która jest również jego koordynatorem. W ramach projektu w Gimnazjum w Jastkowie od 11 czerwca 2007 roku są realizowane przez nauczycieli szkoły następujące zajęcia pozalekcyjne: nauka pływania, „Bez językowych granic”, „Klub Młodych Naukowców”, „Artysta – zawód z pasją”, „Planuję swoją przyszłość”, „Koło teatralne”, „Koło polonistyczne: Camera”, „Młodzieżowa Akademia Samorządności”, „”Korepetytor matematyczny”, „Promujmy się”. W sierpniu uczniowie gimnazjum pojadą na wakacyjny WARM – UP, na którym będą doskonalili umiejętności z języka angielskiego.

Więcej…
 
PDF


Projekt „Nowe możliwości – lepszy start” jest realizowany od dnia 1.09.2010 do dnia 30.06.2011 przez Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…